Prof. Akyildiz's Keynote at ACM WUWNet'18, Shenzhen, China on December 4, 2018