(Left to right) Chong Han, David Gutierrez, Shih Chun Lin, Shuai Nie, Rui Dai, and Marcello Caleffi